Search results for kach

We've found 3 lyrics, 0 artists, and 0 albums matching kach:

gdy wszystko siê zdarzy co staæ siê nie mo¿e 
(i wszystko siê Å?wietniej ni¿ w ksi¹¿kach u³o¿y) 
najg³upszy baka³arz w tym ujrzy znak
Znów wêdrujemy ciep³ym krajem, 
malachitow¹ ³¹k¹ morza. 
Ptaki powrotne umieraj¹ 
wœród pomarañczy na rozdro¿ach. 

Na fioletowoszarych ³¹kach
Kiedy tłum murarzy się rozpłynie
Rozgrzany w łóżkach swoich żon
Ktoś się zanurzy aż po szyję

The Web's Largest Resource for

Music, Songs & Lyrics


A Member Of The STANDS4 Network